Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Vollrusta massetak

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Vollrusta sandtak sørøst for Spongøya, i Stor-Elvdal kommune. Planen vil bli utarbeidet som detaljreguleringsplan, jf. plan- og bygningslovens § 12-3.

Gjennom planarbeidet ønsker tiltakshaver Torp Transport AS å regulere eksisterende sandtak og utvidelse av dette mot sørøst. Eksisterende adkomstvei fra Fv2188 til sandtaket vil benyttes. For å hindre uønsket trafikk til sandtaket, og dermed kryssing av jernbanen, vurderes etablering av veibom på adkomstveien. Adkomstveien vil ved dette kun benyttes av grunneier, og driver av sandtaket.   

Det totale planområdet er på ca. 80 daa, hvor uttaksområde er på ca. 50 daa. Planområdet omfatter følgende eiendommer gnr/bnr.: 4/83, 8/48, 10/5 og 83/11.

 Planarbeidet skal avklare følgende temaer:

  • Regulering av eksisterende sandtak.
  • Utvidelse av uttaksområdet mot sørøst.
  • Regulere bom av privat adkomstvei før kryssing av jernbane.
  • Legge til rette for nødvendig vegetasjonsskjerm mellom massetaket og Glomma og dyrkamarka.

Planinitiativet er politisk behandlet i Planutvalget den 10.04.2024 (vedlegg 1). Planarbeidet er nærmere beskrevet i referat fra oppstartsmøte med Stor-Elvdal kommune (vedlegg 2).

Vurdering av krav til konsekvensutredning og planprogram

Forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017 (KU-forskriften) gjelder for planer etter plan- og bygningsloven. Planer som omfatter tiltak i forskriftens vedlegg I skal alltid konsekvensutredes, og ha planprogram eller melding. Planer som omfatter tiltak i forskriftens vedlegg II skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlig virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn, men ikke ha planprogram eller melding.

Kommunen har vurdert at planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredninger § 10, d: «Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (…)». I tillegg vurderes tiltaket å falle inn under Vedlegg II. Nr. 2a) Mineraluttak. Det er vurdert å ikke være krav om utarbeidelse av planprogram.

 Følgende temaer vurderes utredet:

  • Naturgrunnlag og biologisk mangfold.
  •  Landskapsbilde og synlighet.
  • Landbruk og vegetasjonsskjerming.
  • Vassdragsforvaltning og forurensing.
  • Naturbasert og virksomhetsbasert sårbarhet.
  • Trafikkforhold.

Dette kan endres når innspill fra varslingen er mottatt.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Feste NordØst as v/ Kamilla Risebrobakken Lund,

tlf. 47238192 - e-post: kl@feste.no    

Uttalelser

Uttalelser til oppstartsvarselet sendes skriftlig, innen 01.07.2024, til:

Feste Nordøst as, postboks 33, 2541 TOLGA, eller pr. e-post til kl@feste.no.

Til toppen