6.1 Vann, avløp, septik og renovasjon

6.1.1 Vann

6.1.1 Vann
Gebyr 2021 2022 2023
Abonnementsgebyr pr. abb. 1 000,- 1 000,- 1000,-
Forbruksgebyr pr.m³ 16,84 19,45,- 23,24,-
Leie av vannmåler pr stk. 220,- 220,- 220,-
Gebyrene er inkludert merverdiavgift og er etter selvkostprinsippet. Gebyrene betales i 4 terminer – hytterenovasjon forfaller i sin helhet i 2. termin.

6.1.2 Avløp

6.1.2 Avløp
Gebyr 2022 2023
Abonnementsgebyr pr. abb. 1 237,50 1237,50
Forbruksgebyr pr.m³ 29,28,- 33,11
Gebyrene er inkludert merverdiavgift og er etter selvkostprinsippet. Gebyrene betales i 4 terminer – hytterenovasjon forfaller i sin helhet i 2. termin.

6.1.3 Driftsbygg i landbruket, pr. registrert enhet

6.1.3 Driftsbygg i landbruket, pr. registrert enhet
Gebyr 2022 2023
Storfe – 8 m³ 155,60,- 185,92
Ungdyr - 5.m³ 97,25,- 116,20
Smådyr – 1 m³ 19,45,- 23,24
Minimumssats – 100 m³ 1 945,- 2324
Betales etter stipulert forbruk m³ pr. dyr

6.1.4 Tilknytningsavgift for Vann og Avløp for bolig

6.1.4 Tilknytningsavgift for Vann og Avløp for bolig
Gebyrer 2023
0 tom 100 m² BA 6 300,-
101 tom 160 m² BA 12 160,-
161 tom 220 m² BA 15 110,-
221 tom 280 m² BA 22 690
For boliger utover 280 m² BA svares en avgift pr påbegynte 60 m² 1 700,-
Dette gjelder for eneboliger, leiligheter osv. For utvidelse av eksiterende boligbebyggelse skal det betales 50 % av minimumsavgiften for hver påbegynte 60 m² BA utover de første 60 m² BA.

6.1.5 Tilknytningsavgift for Vann og Avløp for næringsvirksomhet

6.1.5 Tilknytningsavgift for Vann og Avløp for næringsvirksomhet
Gebyrer 2022 2023
0 tom 250 m² BA 8 670,- 6 936,-
251 tom 500 m² BA 17 250,- 17 250,-
501 tom 1.500 m² BA 25 890,- 25 890,-
1.501 tom 3.000 m² BA 34 500,- 34 500,-
3.001 m² og mer 43 130,- 43 130,-
Dette gjelder for forretninger, kontorer, verksted og industri. For utvidelse av eksisterende bebyggelse for næringsvirksomhet, skal det svares tilknytningsavgifter for vann og avløp etter samme satser og grupperinger som for nybygg næringsvirksomhet. Det skal ikke svares tilknytningsavgift for utvidelse av næringsvirksomhet på 60 m² BRA eller mindre.

6.1.6 Septik

6.1.6 Septik
Gebyrer 2022 2023
Slamavskiller 0-4 m³ 2 010,- 1 745,-
Slamavskiller over 4 m³ (pr. m3) 503,75,- 437,50,-
Tillegg for bortkjøring av vannfase for slamavskiller 0-4m³ 888,75,- 772,50,-
Tillegg for bortkjøring av vannfase for slamavskiller over 4 m³ (pr.m3) 230,- 198,75,-
Tette tanker, 0-4m³ 2 898,75,- 2 517,50,-
Tette tanker – over 4m³ (pr. m3) 732,50,- 636,25,-
Ekstratømming hverdager – tanker 0-4m³ 3 900,- 3 900,-
Umiddelbar tømming 5 200,- 5 200,-
Ved tømming av anlegget blir tørrstoffet avvannet og kjørt bort, mens vannet blir fylt tilbake i anlegget. I anlegg hvor infiltrasjonssystemet ikke fungerer, blir både vannet (såkalt vannfase) og faststoffet kjørt bort. Gebyrene er inndelt etter størrelse på tank og tømmehyppighet. De som har anlegg som er fullt, slik at både vann (vannfase) og faststoff må kjøres bort, må derfor betale mer enn de som bare leverer faststoff

6.1.7 Renovasjon

6.1.7 Renovasjon
Gebyrer 2022 2023
Husholdning – standard 3 992,50,- 4 286,25
Husholdning – mini 3 393,75,- 3 643,75
Husholdning - maxi 4 791,25,- 5 143,75
Hytte – container i hytteområde 1 836,25,- 1 971,25
Hytte – container v/vei 1 477,50,- 1 586,25

6.1.8 Utleie av mannskap - traktor

6.1.8 Utleie av mannskap - traktor
Gebyrer 2022 2023
Mannskap 618,- 850
Mannskap og traktor/spylerutstyr 1 708,- 1600
Gebyret inkluderer 25 % merverdiavgift. Ved arbeid utenom ordinær arbeidstid faktureres med påslag for overtid for mannskapstimer.

6.1.9 Gebyr for saksbehanding og tilsyn etter forurensningsforskriften

6.1.9 Gebyr for saksbehanding og tilsyn etter forurensningsforskriften
Gebyrer 2022 2023
Sanitært avløpsvann fra boighus, hytter og lignende
Søknad om utslippstillatelse etter §12-4 5 000,- 5 000
Årlig gebyr for kontroll og tilsyn av private anlegg etter kap.12 810,- 650
Kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
Søknad om utslippstillatelse etter §13-4 10 000,- 10 000
Årlig gebyr for kontroll og tilsyn av eksiterende anlegg 970,- 776
Samt etter medgått tid ut over 10 arbeidstimer ved gjennomføring av tisyn - timesats 975,- 965
Oljeholdig avløpsvann
Søknad om tilatelse til utslipp/påslipp etter §15-4 5 000,- 5 000
Årlig gebyr for kontroll og tilsyn av oljeutskiller 550,- 550
Påslipp til kommunalt ledningsnett
Gebyr for vedtak som fattes etter kap.15A 5 000,- 5 000
Gebyr for tilsyn for å kontrollere vilkår etter kap. 15A 550,- 550
Gravearbeider i forurenset grunn
Behandling av saneringsplan og tilsyn etter kap. 2 Etter medgått tid - timesats 945,- 965
Til toppen