6.1 Vann, avløp, septik og renovasjon

Gebyrene som omhandler vann, avløp, septik og renovasjon reguleres av følgende forskrifter:

Forskrift for husholdningsavfall og slam, Stor-Elvdal kommune, Hedmark

Forskrift for vann og kloakkavgifter, Stor-Elvdal kommune (PDF, 161 kB)

Søknad om reduksjon eller fritak fra kommunale gebyrer

SØKNAD OM REDUSERT RENOVASJONSGEBYR

SØKNAD OM FRITAK FOR GEBYRER - FRITIDSEIENDOM (PDF, 14 kB)

SØKNAD OM FRITAK FOR GEBYRER - BOLIG (PDF, 90 kB)

6.1.1 Vann

6.1.1 Vann
Gebyr 2023 2024
Abonnementsgebyr pr. abb. 1000,- 1500,-
Forbruksgebyr pr.m³ 23,24,- 24,45,-
Leie av vannmåler pr stk. 220,- 220,-
Gebyrene er inkludert merverdiavgift og er etter selvkostprinsippet. Gebyrene betales i 4 terminer – hytterenovasjon forfaller i sin helhet i 2. termin.

6.1.2 Avløp

6.1.2 Avløp
Gebyr 2023 2024
Abonnementsgebyr pr. abb. 1237,50 1625,-
Forbruksgebyr pr.m³ 33,11 40,76,-
Gebyrene er inkludert merverdiavgift og er etter selvkostprinsippet. Gebyrene betales i 4 terminer – hytterenovasjon forfaller i sin helhet i 2. termin.

6.1.3 Driftsbygg i landbruket, pr. registrert enhet

6.1.3 Driftsbygg i landbruket, pr. registrert enhet
Gebyr 2023 2024
Storfe – 8 m³ 185,92 195,60,-
Ungdyr - 5.m³ 116,20 122,25,-
Smådyr – 1 m³ 23,24 24,45,-
Minimumssats – 100 m³ 2324 2445,-
Betales etter stipulert forbruk m³ pr. dyr

6.1.4 Tilknytningsavgift for Vann og Avløp for bolig

6.1.4 Tilknytningsavgift for Vann og Avløp for bolig
Gebyrer 2023 2024
0 tom 100 m² BA 6 300,- 6 300,-
101 tom 160 m² BA 12 160,- 12 160,-
161 tom 220 m² BA 15 110,- 15 110,-
221 tom 280 m² BA 22 690 22 690,-
For boliger utover 280 m² BA svares en avgift pr påbegynte 60 m² 1 700,- 1 700,-
Dette gjelder for eneboliger, leiligheter osv. For utvidelse av eksiterende boligbebyggelse skal det betales 50 % av minimumsavgiften for hver påbegynte 60 m² BA utover de første 60 m² BA.

6.1.5 Tilknytningsavgift for Vann og Avløp for næringsvirksomhet

6.1.5 Tilknytningsavgift for Vann og Avløp for næringsvirksomhet
Gebyrer 2023 2024
0 tom 250 m² BA 6 936,- 6 936,-
251 tom 500 m² BA 6 936,- 6 936,-
501 tom 1.500 m² BA 25 890,- 25 890,-
1.501 tom 3.000 m² BA 34 500,- 34 500,-
3.001 m² og mer 43 130,- 43 130,-
Dette gjelder for forretninger, kontorer, verksted og industri.

6.1.6 Septik

6.1.6 Septik
Gebyrer 2023 2024
Slamavskiller 0-4 m³ 1 745,- 1 887,50,-
Slamavskiller over 4 m³ (pr. m3) 437,50,- 472,50,-
Tillegg for bortkjøring av vannfase for slamavskiller 0-4m³ 772,50,- 835,-
Tillegg for bortkjøring av vannfase for slamavskiller over 4 m³ (pr.m3) 198,75,- 216,25,-
Tette tanker, 0-4m³ 2 517,50,- 2 755,50,-
Tette tanker – over 4m³ (pr. m3) 636,25,- 688,75,-
Tillegg ved ekstratømming, hverdager 3 900,- 1 000,-
Tillegg ved umiddelbar tømming 5 200,- 3 500,-

Ved tømming av anlegget blir tørrstoffet avvannet og kjørt bort, mens vannet blir fylt tilbake i anlegget. I anlegg hvor infiltrasjonssystemet ikke fungerer, blir både vannet (såkalt vannfase) og faststoffet kjørt bort.

Gebyrene er inndelt etter størrelse på tank og tømmehyppighet. De som har anlegg som er fullt, slik at både vann (vannfase) og faststoff må kjøres bort, må derfor betale mer enn de som bare leverer faststoff.

Ved ekstratømminger vil det bli fakturert ordinært årsgebyr i tillegg til gebyr for ekstratømming (pkt. 7)Ved umiddelbar tømming vil det bli fakturert ordinært årsgebyr i tillegg til gebyr for umiddelbar tømming (pkt. 8)

6.1.7 Renovasjon

6.1.7 Renovasjon
Gebyrer 2023 2024 Opprinnelig budsjett 2024 nye satser
Husholdning – standard 4 286,25 4 465,- 4 882,50
Husholdning – mini 3 643,75 3 795,- 4 150,-
Husholdning - maxi 5 143,75 5 737,50 5 858,75
Hytte – container i hytteområde 1 971,25 2 053,75 2 246,25
Hytte – container v/vei 1 586,25 1 652,50 1 806,25

 

Merk at renovasjonssatsene ble endret i kommunestyret den 24.04.2024 (sak PS 2024/26)

De nye satsene vil ha helsårsvirkning, og siden renovasjonsgebyret for boliger deles på 4 terminer vil økningen måtte deles på de resterende 3 terminene.

6.1.8 Utleie av mannskap - traktor

6.1.8 Utleie av mannskap - traktor
Gebyrer 2023 2024
Mannskap 850 893,-
Mannskap og traktor/spylerutstyr 1600 1680,-
Gebyret inkluderer merverdiavgift. Ved arbeid utenom ordinær arbeidstid faktureres med påslag for overtid for mannskapstimer.

6.1.9 Gebyr for saksbehanding og tilsyn etter forurensningsforskriften

6.1.9 Gebyr for saksbehanding og tilsyn etter forurensningsforskriften
Gebyrer 2023 2024
Sanitært avløpsvann fra boighus, hytter og lignende
Søknad om utslippstillatelse etter §12-4 5 000 5 000,-
Årlig gebyr for kontroll og tilsyn av private anlegg etter kap.12 650 575,-
Kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
Søknad om utslippstillatelse etter §13-4 10 000 10 000,-
Årlig gebyr for kontroll og tilsyn av eksiterende anlegg 776 776,-
Samt etter medgått tid ut over 10 arbeidstimer ved gjennomføring av tisyn - timesats 965 965,-
Oljeholdig avløpsvann
Søknad om tilatelse til utslipp/påslipp etter §15-4 5 000 5 000,-
Årlig gebyr for kontroll og tilsyn av oljeutskiller 550 550,-
Påslipp til kommunalt ledningsnett
Gebyr for vedtak som fattes etter kap.15A 5 000 5 000,-
Gebyr for tilsyn for å kontrollere vilkår etter kap. 15A 550 550,-
Gravearbeider i forurenset grunn -
Behandling av saneringsplan og tilsyn etter kap. 2 Etter medgått tid - timesats 650 965,-
Til toppen