Arealoverføring

Arealoverføring er å overføre areal mellom eiendommer som har felles grense uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom. Arealoverføring brukes når arealet som skal overføres er større enn 5% av opprinnelig areal. Du må søke kommunen om tillatelse til arealoverføring.

Les mer om arealoverforing på Kartverkets heimeside

Vilkår 

Arealoverføring er i praksis en fradeling, overskjøting og sammenslåing samlet i en sak. Det opprettes derfor ikke noe nytt bruksnummer på arealet. Kriteriene for gjennomføring er noe forskjellig ut fra eierforholdene på de involverte eiendommene.

 • Det må foreligge tillatelse fra kommunen til arealoverføring etter plan- og bygningsloven og eventuelt jordloven
 • Det må foreligge tinglyst erklæring om pantefrafall fra innehavere av registrerte pengeheftelser. Les mer om dette på Kartverkets heimeside
 • Det må foreligge erklæring om samtykke fra innehavere av registrerte urådigheter.
 • Hvis de involverte eiendommene har ulik eier, må skjemaet «Erklæring om arealoverføring» fylles ut og leveres til kommune.
 • Alle registrerte eiere og festere på eiendommen som avgir areal må samtykke til arealoverføringen
 • Det kan kun være to involverte eiendommer i hver arealoverføring
 • Kriteriene for arealoverføring beskrives i Matrikkelforskriftens §33.

Slik søker du

Søknadsskjemaer og beskrivelse av dokumentasjon

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via post. 

• E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no 

• Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

Saksgang

 • Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi gjennomgang av saken.
 • Er det mangler i saken, orienterer vi om det.
 • Trenger søknaden behandling eller uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse.
 • Søkes det om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12.
 • Inneholder søknad også dispensasjonssøknad, må den også behandles av planavdelingen 
 • Vedtak etter plan- og bygningsloven:
 • Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven.
 • Vedtaket sendes til søkeren med kopi til eventuelle parter som har hatt innsigelser til søknaden.
 • Parter som har kommet med merknader i saken har klagerett på vedtaket.
 • I saker der det er innvilget dispensasjon vil Stadsforvalter ha klagerett.

Videre saksgang med oppmålingsforretning

Etter det er fattet vedtak om fradeling, blir saken sendt videre til landmåler

 • Rekvirenten(e), naboer og eventuelle rettighetshavere til arealet som skal fradeles blir innkalt til oppmålingsforretningen pr. brev minst to uker i forkant, hvis ikke annet er avtalt (jf forskrift § 37 i matrikkellova).
 • Hvis noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt 
 • Det holdes oppmålingsforretning over eiendommen hvor partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med målebrev / skyldelingsforretninger.
 • Ny grenser etter delingstillatelse påvises og stikkes ut av landmåler.
 • Grensemerker blir satt ned i marka og grensepunktene blir målt.
 • Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.

Matrikkelføring og tinglysing

 • Etter at oppmålingsforretningen er gjennomført og eventuelle vilkår er oppfylt, føres den nye eiendommen (matrikkelenheten) inn i Matrikkelen og sendes over for tinglysing (se matrikkelloven § 15).
 • Dersom det er tinglyst uråderett på eiendommen arealet skal deles fra, eller det er andre forhold som hindrer tinglysing vil saken bli returnert til kommunen og deretter til partene for retting

Matrikkelbrev

 • Når kommunen får tilbakemelding på at den nye eiendommen (matrikkelenheten) er tinglyst, utstedes matrikkelbrev som sendes rekvirenten(e).
 • Partene har 3 ukers klagefrist fra man har mottatt matrikkelbrevet.

Hvor lang tid tar dette?

 • for behandling av søknad er inntil 12 veker fra søknaden er komplett.
 • for oppmålingsforretning er inntil 16 uker med unntak av perioden fra 1. november til 15. mai. Les mer om vinterforskrift her.

Hva koster det?

Til toppen