Festetomt

Del av grunneiendom eller jordsameie som noen har festerett til eller som kan festes bort, eller som noen har en tilsvarende eksklusiv og langvarig bruksrett til. Punktfeste er også festegrunn. Festegrunn skal ha festenummer som er et tillegg til gårds- og bruksnummeret. Festerett som gjelder for ei tid av 10 år eller kortere, kan ikke matrikuleres.

Opprettelse av ny festetomt

For å få opprettet en ny festetomt eller et nytt punktfeste må den som er grunneier søke om tillatelse etter plan- og bygningsloven, tilsvarende som søknad om deling av eiendom. 

Ved feste må det ikke oppstå forhold som strider mot plan- og bygningsloven (PBL) eller bestemmelser gitt i medhold av loven.
Les mer om festetomt på Kartverkets heimeside

Slik søker du

Saksgang og krav til søknadsdokumentasjon er tilsvarende som for deling av eiendom.

Innløsning av festetomt

Innløsning av festetomter (sletter festetomta og oppretter en grunneiendom) kan være aktuell når den som fester ønsker å kjøpe eiendommen fra grunneieren (fra leier til eier). Det kan også være andre årsaker til at eiendommen må innløses.
Les mer om dette på Kartverkets heimeside.

Slik søker du

Innløsning av festetomt er søknadspliktig. 

Saksgang og krav til søknadsdokumentasjon er tilsvarende som for deling av eiendom.

Til toppen