Dele fra eiendom

Deling av eiendom (oppretting av matrikkelenhet) er et søknadspliktig tiltak etter Plan- og bygningsloven. Ønsker du å dele din eiendom (skille ut tomt), må du søke om fradeling. Også innløsing av festetomt er søknadspliktig.

Formål

 • Ved oppretting av ny eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gards- og bruksnummer.
 • Den nye eiendommen registreres i grunnboka og i matrikkelen (eiendomsregisteret og eiendomskartet).
 • Bestemmelser omkring deling av eiendom finnes i Plan- og bygningsloven og Matrikkellova.

Hvem kan søke:

 • Søknad om deling og rekvirering av oppmålingsforretning kan søkes av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. Fullmaktsskjema finner du her.
 • I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det vedlagt firmaattest av nyere dato.

Slik søker du

Skal du fradele en landbrukseiendom? 

Ved fradeling av landbrukseiendommer må det gis samtykke også etter jordlova §12.

Deling og omdisponering av landbrukseiendom

Søknadsskjemaer og beskrivelse av dokumentasjon

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via post. 

Saksgang

Søknaden registreres

 • Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi gjennomgang av saken.
 • Er det mangler i saken, orienterer vi om det.
 • Trenger søknaden behandling eller uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse.
 • Søkes det om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12.
 • Inneholder søknad også dispensasjonssøknad, må den også behandles av planavdelingen 
 • Følgende vilkår må være oppfylt:
  • Formålet med fradelingen må være i samsvar med gjeldende arealplan ellers må det søkes om dispensasjon.
  • Tomtens form og størrelse må være skikket til bebyggelse. Dette gjelder både ny tomt og avgivertomten.
  • Ny byggetomt må være sikret lovlig atkomst og avkjørsel til offentlig vei.
  • Ny byggetomt må være sikret lovlig vannforsyning og bortledning av avløpsvann.

Vedtak etter plan- og bygningsloven

 • Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven.
 • Vedtaket sendes til søkeren med kopi til eventuelle parter som har hatt innsigelser til søknaden.
 • Parter som har kommet med merknader i saken har klagerett på vedtaket.
 • I saker der det er innvilget dispensasjon vil Stadsforvalter ha klagerett.

Videre saksgang med oppmålingsforretning

Etter det er fattet vedtak om fradeling, blir saken sendt videre til landmåler

 • Rekvirenten(e), naboer og eventuelle rettighetshavere til arealet som skal fradeles blir innkalt til oppmålingsforretningen pr. brev minst to uker i forkant, hvis ikke annet er avtalt (jf forskrift § 37 i matrikkellova).
 • Hvis noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt 
 • https://www.kartverket.no/eiendom/skjema/fullmakt-ved-oppmaling
 • Det holdes oppmålingsforretning over eiendommen hvor partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med målebrev / skyldelingsforretninger.
 • Ny grenser etter delingstillatelse påvises og stikkes ut av landmåler.
 • Grensemerker blir satt ned i marka og grensepunktene blir målt.
 • Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.

Matrikkelføring og tinglysing

 • Etter at oppmålingsforretningen er gjennomført og eventuelle vilkår er oppfylt, føres den nye eiendommen (matrikkelenheten) inn i Matrikkelen og sendes over for tinglysing (se matrikkelloven § 15).
 • Dersom det er tinglyst uråderett på eiendommen arealet skal deles fra, eller det er andre forhold som hindrer tinglysing vil saken bli returnert til kommunen og deretter til partene for retting

Matrikkelbrev

 • Når kommunen får tilbakemelding på at den nye eiendommen (matrikkelenheten) er tinglyst, utstedes matrikkelbrev som sendes rekvirenten(e).
 • Partene har 3 ukers klagefrist fra man har mottatt matrikkelbrevet.

Hvor lang tid tar dette?

 • for behandling av søknad er inntil 12 veker fra søknaden er komplett.
 • for oppmålingsforretning er inntil 16 uker med unntak av perioden fra 1. november til 15. mai. Les mer om vinterforskrift her

Hva koster det?

Skjøte 

Overskjøting av den nye eiendommen til ny eier må ordnes av partene selv.
Er det behov for hjelp til oppretting av dokumenter som skal tinglyses, anbefales det at partene søker hjelp hos en eiendomsmegler eller advokat.
Mer informasjon om hjemmelsovergang ved skjøte

Til toppen