Septikrenovasjon

I Stor-Elvdal kommune er det tvungen tømming av slam for alle eiendommer i kommunen med slamavskiller, tett tank eller minirenseanlegg, jamfør §12 i lokal forskrift for husholdningsavfall og slam i Stor-Elvdal kommune.

Ordinær tømming

Septikrenovasjon legges ut på anbud og septikrenovatør fra 1. januar 2023 er Gudbrandsdal Miljø. Septikrenovatøren er ansvarlig for ruteplanlegging, tømmelister og varsling til abonnenter før tømming. Den ordinære tømmingen i Stor-Elvdal kommune skal foregå i tidsrommet 1. mai til 31. okt. 
Har du behov for ekstratømming, ta kontakt på telefon 61 29 60 00

Alle slamavskillere i kommunen blir som hovedregel avvannet så sant ikke det er nødvending å ta med seg alt avløpsvann. Avvanning vil si at renovatøren tar med seg kun slammet og det overskytende avløpsvannet føres tilbake til slamavskilleren for videre infiltrasjon.  

Biologisk toalett

Har du et biologisk toalett som tidligere septikrenovatør har tømt, må du selv ta kontakt med ny septikrenovatør. Disse anleggene er ikke søknadspliktige og ikke en del av den lovpålagte tømmeordningen til kommunen. Avfallet fra biologiske toaletter kan benyttes som jordforbedringsmiddel på egen tomt, når dette ikke utgjør en forurensningsrisiko, eller fraktes til godkjent avfallsplass.

Din kontakt hos kommunen

Spørsmål om gebyrer, tømmefrekvens eller annet kan rettes til konsulent Mona Brennodden.

Telefon 47 45 89 99 eller e-post mob@stor-elvdal.kommune.no

Til toppen