Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Stor-Elvdal kommune med info om korona (covid19) i dag 25.3.20 kl.18:00

Av: Inger Lise Dyrstad | Publisert: 25.03.2020 17:54:15

​​​Kommunen har ingen påviste smittede av koronaviruset i dag 25.3.20 klokken 18:00. Vi erfarer at mange lar være å henvende seg til fastlegen eller legevakt fordi man er redd for at det ikke er kapasitet på grunn av Koronasituasjonen.

Men det er fortsatt viktig å be om hjelp dersom man trenger det, både når det gjelder psykisk og kroppslig helse.

 

Hytte-forbudet opprettholdes til over påske.

Slik regjeringen presiserte i går 24.3.20 opprettholdes forbudet mot opphold på hytter og fritidseiendommer i annen kommune enn hjemkommunen. Dette av hensyn til kapasitet i den lokale helsetjenesten. 

Helseministeren har også vært tydelig på at dette forbudet også gjelder bruk av campingvogner. Overnatting i campingvogn eller på campingplasser er i strid med de nasjonale rådene regjeringen har kommet med - les unngå unødvendige reiser. 

 

Videreføring av karantenebestemmelser for innreisende fra Oslo / Viken - Stor-Elvdal kommune - Vedtak etter smittevernloven § 4-1

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 fattet i dag kommuneoverlegen i Stor-Elvdal kommune følgende vedtak for å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester i kommunen:

  • Karantene for alle tilreisende som har oppholdt seg i Oslo eller Viken i mer enn 24 timer, etter 25.03.2020. De tilreisende ilegges karantene 14 dager etter ankomst.
  • Personell definert på justis- og beredskapsdepartementets liste over kritiske samfunnsfunksjoner fritas fra dette vedtakets karantenekrav, men de nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder.
  • Dersom man i tillegg har symptomer som forkjølelse, feber og/eller tung pust, skal karantenen ha en varighet på minst 7 dager etter symptomfrihet

 

Vedtaket som hadde virkning fra 09.03.2020 opprettholdes og videreføres altså fra og med 25.3.20 og er gyldig 7 dager om gangen. Vedtaket forblir som det er inntil det oppheves/endres av kommuneoverlegen.

 

Søknad om unntak

I tilfeller hvor forflytning av personell er nødvendig for å sikre tilgjengelig mannskap for fortsatt drift av verk/prosjekter/ bedrifter eller for å opprettholde logistikk inn til og ut fra virksomheter eller andre særskilte tilfeller, kan kommunelege etter søknad gjøre unntak. Unntak gitt fra denne bestemmelsen videreføres. Det kan ikke gjøres unntak fra vedtaket dersom hensynet til smittevern settes vesentlig til side.

 

Begrunnelse for vedtaket

Begrunnelse for vedtaket er at Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sjukdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker, særlig eldre og pasienter i risikogrupper. Sykdommen er også erklært som en pandemi og er en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse definert av Verdens helseorganisasjon. Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse innad i Norge. Det vil derfor være hensiktsmessig å gjennomføre tiltak som er mer inngripende enn det som er gjort på nasjonalt nivå. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i Stor-Elvdal kommune.

 

Vedtaket vurderes som nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

 

Rettslig grunnlag

Av smittevernlova §4-1:

«Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta

d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen.

 

Grunnleggende krav for iverksetting av tiltak etter § 4-1 av smittevernlova § 1-5 legger føringer for om vedtak kan fattes:

«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.»

 

25.03.2020

Stor-Elvdal Kommune

 

Om det er noe du ønsker å stille spørsmål til knyttet til koronaviruset bes du kontakte; 

  • Nasjonal koronatelefon 815 55 015
  • Koronatelefon for barn og unge i Innlandet 948 79 895. (08.00 og 18.00 på hverdager)
  • Råd og informasjon om Koronaviruset - interkommunal koronatelefon for Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Stor-Elvdal: Tlf. 901 47 166. Mandag - fredag kl. 08.00 - 18.00, lørdag/søndag kl. 10.00 - 16.00.

 

Sist oppdatert: 27.03.2020 11:04:49