Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Stramt budsjett for 2020

Av: Tore Sandberg | Publisert: 21.11.2019 10:42:02

​I likhet med mange andre kommuner er økonomien i Stor-Elvdal også krevende. Det gjenspeiles i rådmannens budsjettforslag for 2020 og økonomiplan 2020-2023. ​

​Årsbudsjett og økonomiplan legges fram for behandling i formannskapet 27. november og kommunestyret 17. desember. Saksframlegget til formannskapet finner du i møteinnkallingen HER

I rådmannens budsjettforslag foreslås det både kutt innen flere tjenesteområder, og en omorganisering med endringer i flere sektorer.

Her er et utdrag fra kommunens kommentarer til budsjett og økonomiplan:

"Rådmannen har gjennom høsten formidlet både til ansatte, tillitsvalgte og politisk nivå, at Stor-Elvdal kommune befinner seg i en økonomisk krevende posisjon.


Dette budsjettet synliggjør derfor behovet for å gjøre omprioriteringer. Vi må redusere itjenestetilbudet på enkelte områder, samtidig som vi vil minne om at kvalitet ikke nødvendigvis henger sammen med bruk av ressurser.


I likhet med tidligere år er Stor-Elvdal kommune i en situasjon hvor befolkningsframskrivingene viser at  innbyggertallet bevegerseg i negativ retning. Det er derfor en klar målsetting i nylig vedtatte kommuneplan samfunnsdel å få til en mer bærekraftig demografi i kommunen i perioden. Dette ser vi tendenser til i ulike prosjekter, men også i de nye arbeidsplassene som skapes av næringslivet vårt. Kommunens ansvar som samfunnsutvikler er betydelig og samfunnsutvikling er også en viktig bærebjelke i handlingsplanen.


 I årene 2020-2023 legges det opp til å gjennomføre vedtatte investeringer. Rådmannen vil samtidig understreke at med en bemanning rigget for drift og høy aktivitet, kan det føre til «stress» i organisasjonen. Det er derfor begrenset rom for ytterligere investeringer i perioden, både bemanningsmessig og økonomisk. Rådmannen vil påpeke at investeringer som ikke kan gi oss en positiv økonomisk effekt på driften, bør vurderes på nytt eller droppes helt. Det dreier seg igjen om folk, arbeidsmiljø og der investeringer kan gi oss ønskede resultater eller effekter. Et viktig tiltak er at kommunen samtidig reduserer omfanget av eiendom og tenker flerbruk, areal og energieffektivitet fremover. Investeringene kan isolert sett, og på hver sin måte, danne grunnlag for at vi også i fremtiden skal kunne klare å gi effektive og gode tjenester, samt bli mer attraktive som arbeidsgivere og bostedskommune.


Det vil i perioden settes fokus på kostnadseffektiviserende tiltak. Rådmannen ønsker mer digitalisering, men ser samtidig at kostnader i forbindelse med dette er store. Behovet for standardiserte løsninger for kommunal sektor er stort innen digitale tilbud. Vi må ha et aktivitetsnivå som speiler den organisasjonen vi har. Vi må se på hvordan vi løser oppgavene
våre sammen. Vi må gjøre endringer, men skal ikke gjøre endringer for endringens skyld. Vi skal endre når vi ser at endringen gir en effekt. Derfor har vi også foreslått noen justeringer av organisasjonen. Målet skal fortsatt være at Stor-Elvdal kommune er en trygg og god
tjenesteleverandør til sine innbyggere.


Kommunestyret har vedtatt at enheten Hjemmebaserte tjenester flyttes til sektor for


institusjonstjenester fra 1.1.2020. Rådmannen vil allerede nå varsle at sektor for


Institusjonstjenester og sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester bør slås sammen til


en sektor fra 1.1.21, men at det startes prosesser for å legge til rette for dette allerede nå.


Rådmannen foreslår også at enheten kultur og idrett sammen med næring flyttes inn under


sektor for samfunnsutvikling fra 1.1.20. I tillegg foreslår vi at ansvaret Tildelerenheten flyttes


fra stab/støtte til sektor for Helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Administrasjon har


gjennomført et prosjekt som har sett på flyt av oppgaver internt i administrasjonen. Det er


også foreslått at post og arkiv flyttes fra rådmannen til stab og støtte. Det skal også gjøres en


analyse av hvordan vi kan få våre kostnader til administrasjon ned, samtidig som vi øker


effektiviteten.


Videre må vi vurdere hva vi gjør med IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) som i


dag ligger til vertskommunen Trysil med SÅTE (Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal). En


kost/nytte vurdering bør danne grunnlag for en endelig beslutning på hva vi ønsker av IKTsamarbeid


fremover. SÅTE har en ny strategi, som blant annet peker på et utvidet samarbeid


med Elverum og Våler. Gitt at dette kan bidra til å få ned kostnadene vesentlig for Stor-


Elvdal kommune, bør dette ses i sammenheng med andre alternativer. Økonomien knyttet til


IKT må vi gjøre en vurdering av og se opp mot kvalitet. Arbeidsgiverkontrollen og


skatteoppkreverfunksjonen er foreslått statliggjort fra 1.juni 20 med de konsekvenser det


har både for Stor-Elvdal kommune og de ansatte i disse tjenestene.


Dersom vi viderefører driften for 2019 inn i 2020 vil Stor-Elvdal kommune mangle nærmere


17,5mill på balansen ved årets slutt, noe som ikke er bærekraftig. Det betyr at vi ikke kan


fortsette som før, men tilpasse oss endringene. Vi må jobbe både med omstilling,


innovasjon, digitalisering og utvikling. Frivilligheten og organisering av denne som en


betydelig ressurs, er noe regjeringen peker på som del av en løsning. Vi må innrette oss


annerledes og organisere tjenestene smartere for å redusere sårbarhet, der fag henger


sammen og der vi ser synergier i tjenestene. Dette krever også en endringsvillig organisasjon


som selv bidrar til å finne nye måter å jobbe på.


Det skal være helsefremmende å gå på jobb i vår kommune og der har vi alle et felles ansvar


for å bidra til nettopp det. Her står arbeidet med sykefravær sentralt. Når dette skrives er


kommunens samlede sykefravær de 10 første månedene av 2019 på 7,7, prosent, noe som


er lavt historisk sett. For rådmannen er lavt sykefravær et av de viktigste målene. Det gode


samarbeidet med politikere, tillitsvalgte og verneombud utvikler organisasjonen, forbedrer


systemer og arbeidsforhold for våre ansatte. Vi lærer av våre feil og jobber kontinuerlig med


å forbedre oss. Gjennom åpenhet, respekt og humor skal vi sammen jobbe for at våre

innbyggere har en kommune det er godt og meningsfullt å bo i. Ny kommunelov setter

innbyggeren i fokus som en viktig medspiller for de gode løsningene. Samskaping om


utvikling av tjenester og tilbud vil utfordre og berike oss som lokalsamfunn.


 


Det er ikke enkelt for noen når en får vesentlig mindre å rutte med, men fortsatt skal vi


produsere mange og gode tjenester for innbyggere. Grunnfjellet i tjenestene våre består


med dette forslaget til budsjett og vi kan fortsatt skape et økonomisk handlingsrom i


felleskap, samtidig krever det harde prioriteringer. Erfaring viser at det er da man klarer å


utvikle seg mest. Ny kommuneplan reflekterer dette perspektivet og peker på en retning for


å møte hovedutfordringene. Hensynet til klima og miljø vil også bli sentralt i årene fremover

også lokalt.

 

Gjennom en «vi – kultur» skal vi skape verdier og bærekraftig vekst, noe enkelte

prosjekter i kommunen er i ferd med å gjøre. Med mennesker og verdiskaping som


bærebjelker ønsker vi å sikre at alle kan leve og lære hele livet, og dermed mestre livet i et


komplekst samfunn i stor endring. Basert på strategiske veivalg prioriterer vi fortsatt tidlig


innsats, hvor vi skal bli en kommune som legger til rette for økt verdiskaping gjennom;


oppvekst, klima, miljø- og samfunnssikkerhet, stedsutvikling, omsorg og folkehelse.


Budsjettprosessen startet med dialogkonferansen i mai. Det har vært tilsvarende dialog med


nytt kommunestyre i høst og arbeidsmøte med nytt formannskap. Vi har også rapportert til


møter i formannskap og kommunestyret gjennom året. Prosessen ble i likhet med flere av


våre nabokommuner mer krevende enn det vi kunne se for oss, da vi fikk et samlet


inntektsbortfall som en konsekvens av mindre overføring fra Staten, sett i kombinasjon med


en relativ stor befolkningsnedgang.


 


Rådmannen har jobbet ut fra en systematisk og analytisk tilnærming til dette budsjettet og vi


har gått grundig til verks. Det har vært helt nødvendig at vi ikke lenger gjennomfører «flate


kutt», men å skille på hva som er lovpålagt/ikke lovpålagt, samt nivået innen de lovpålagte


tjenestene. Vi har også vært opptatt av at de tiltakene som foreslås, skal ha minst


konsekvenser samlet sett for våre innbyggere, basert på helhetsvurderinger. Rådmannen har


også utfordret og blitt utfordret på forsvarligheten i tjenesteproduksjonen dersom forslag til


reduksjoner gjennomføres, og vi har analysert KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) og


kommunebarometer for å vurdere tjenestenivået. Fortsatt er det «godt nok» som gjelder.


Dette har dannet grunnlaget for forslagene til reduksjon og tiltak. Rådmannen har balansert


sektorenes ulike hensyn og behov og prioritert mellom dem i dette forslaget.


 


Oppsummert har vi i Stor-Elvdal åpenbare utfordringer sett i lys av reduserte overføringer og


negativ befolkningsutvikling. Vi ser at befolkningsnedgangen nå flater ut og vi skal jobbe for


å øke antall innbyggere. Vi i Stor-Elvdal har startet et omdømmeskifte gjennom bevisst


satsning og godt koordinerte parallelle prosesser der det offentlige, private og frivillige


sammen løfter kommunen og regionen. Stor-Elvdal kommune blir lagt merke til og


prosjektene våre får positiv oppmerksomhet og interesse. Tross denne krevende


budsjettsituasjonen har vi en stor mulighet til å bli «annerledeskommunen» og ta et eierskap


til Østerdalen som merkenavn.


Vi skal være inkluderende, innovative og stolte av det vi utretter sammen som et lag og kan i


stor grad styre fokus, oppslag og omdømme gjennom åpenhet og bevisst kommunikasjon.


Alt vi jobber med innen næring og samfunnsutvikling, samt kommende muligheter, vil vise at


vi gjør det riktige.


Samarbeid og gjensidig tillit mellom de som jobber i kommunen og politikere er grunnleggende


viktig for at vi skal klare å nå målene sammen, til det beste for innbyggerne i Stor-Elvdal kommune"

 

 Rådmann Leif Harald Walle

 

 

 

Sist oppdatert: 21.11.2019 10:40:00

a#TagsAndNotes_ctl00_ctl33 { }

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 21.11.2019 11:05:36
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg