Borgelige vigsler

Fra 1.1.2018 overtar kommunen ansvaret for borgerlige vigsler i Norge. Informasjonen i dette skrivet utdyper rutinene Stor-Elvdal kommune har for dette, samt informerer brudefolk om prosessen for å få i stand en borgerlig vigsel gjennom kommunen.

Hvem kan vigsles?

Kommunen tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12a. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen er pliktig til å tilby vigsel. Det er de alminnelige reglene om folkeregistrering av bostedsadresse som regulerer hvem som anses som kommunens innbyggere. Kommunens tilbud om borgerlig vigsel gjelder også for utenlandske statsborgere og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse skal ikke betale for tilbudet i likhet med norske statsborgere som er bosatt i kommunen.

Stor-Elvdal kommune tilbyr også vigsler til andre brudefolk enn de nevnt ovenfor. Det er da en forutsetning at brudefolket selv dekker kostnader kommunen har i den forbindelse.

Forberedelser til vigselen

Før inngåelse av ekteskap må det foreligge gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Dette er det folkeregistermyndigheten som utsteder. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsen. Prøvingsattesten gis på bakgrunn av en rekke dokumenter. Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv.

I Stor-Elvdal kommune kan vigsel avtales tidligst fra det tidspunktet det foreligger gyldig prøvingsattest.

Søk om prøvingsattest her

Her finner du ytterligere informasjon for Borgelige vigsler (PDF, 822 kB)

Til toppen