Høringer og planvedtak

Plangrense illustrasjon - Klikk for stort bilde 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Aktuelle planoppstarter, høringer og planvedtak:

Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplaner - rv. 3

Offentlig ettersyn av to planforslag: Rv. 3 Evenstad bru - Imsroa syd og Rogner massetak. Høringsfrist 1. april 2023

Storelgen Park - Varsel om oppstart

Varsel om oppstart av detaljregulering for Storelgen Park, Stor-Elvdal kommune. Høringsfrist 19.02.2023

Vedtak: Reguleringsplan Kryssutbedring rv. 3 Trønnes

Reguleringsplanen for kryssutbedring rv. 3 Trønnes ble behandlet i Stor-Elvdal kommunestyre, 07.12.2022, sak 22/60, med følgende enstemmig vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Kryssutbedring rv. 3 Trønnes

Til toppen