Formannskapet

Lovhjemmel:

I henhold til Kommunel. § 8 skal Kommunestyret velge et Formannskap på minst 5 medlemmer. Valget skjer for 4 år og valget foretas som forholdsvalg.

Kommunale bestemmelser:

Kommunestyret fattet i sak 09/03 vedtak om politisk og administrativ organisering.

Formannskapet skal bestå av 7 medlemmer. Formannskapet delegeres maksimalt av de politiske oppgavene de i henhold til lov kan delegeres.

Kommunestyret vedtok den 23.09.2015, sak 15/32 følgende:

Formannskapet overtar oppgavene til; Hovedutvalg for Landbruk, miljø og kommunalteknikk, planutvalget, næringsfondet, kraftfondet og rovviltutvalg.

Formannskapet innstiller representanter fra kommunestyret til Byggekomite i hvert enkelttilfelle – og kommunestyret vedtar denne. Administrative vedtak gjort i henhold til delegering skal refereres politisk nivå.

Administrasjonen har et særlig ansvar for oppfølging av delegerte saker.

Følgende oppgaver legges til formannskapet:

  • budsjettsaker
  • næringssaker
  • bevillingssaker
  • dispensasjoner
  • oppfølging av daglig drift som ikke er delegert rådmannen pga. lovverk
  • valgstyre etter valgloven
  • andre saker delegert i henhold til lov

Alle medlemmer og varamedlemmer til formannskapet velges blant kommunestyrets medlemmer. Kjønnskvoteringen gjelder fullt ut for både medlemmer og varamedlemmer.

Til toppen