Korttidsopphold

Korttidsavdelingen har 6 korttidsplasser og en KAD plass (Kommunal Akutt Døgnplass). Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom, behandling, palliasjon eller nærmere utredning.

Du kan kontakte kommunen (eksempel: tildelerenheten, hjemmetjenesten, legekontoret og sykehjemmet) for å få hjelp til å søke om korttidsopphold eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det ved å benytte skjemaer nedenfor. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt eller signere på søknadsskjema på angitt felt.

Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester

Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester papirskjema (PDF, 216 kB)

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og fatter vedtak på bakgrunn av søknad og opplysningene. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen via postmottak (postmottak@stor-elvdal.kommune.no) eller direkte til tjenesteyteren ved enhetsleder.

KAD plassen er en akuttplass som administreres av lege i samarbeid med avdelingen. Så her kan man ikke søke om å få plass.

Vi har ingen begrensninger på besøkstid, men anbefaler å komme utenom måltidene som er ca klokken: 09:00 – 12:30 – 16:00 – 19.30. Avdelingen kan av hensyn til pasienten begrense besøket.

Er det noen spørsmål om oppholdet så ta kontakt med avdelingen på telefon: 47458421. Eller enhetsleder Line Larsen Amundsen på telefon: 95272594.

Moratunet sykehjem

Moratunet sykehjem er en institusjon som gir heldøgns - pleie og omsorg. Det er plass til 35 beboere og 1 KAD (Kommunal Akutt Døgnplass). Sykehjemmet er oppdelt i team hvor det er 6-8 beboere i hvert team. Her gis det tilbud om medisinsk behandling og pleie ved akutt sykdom, pleie og omsorg til aldersdemente, mennesker med kronisk sammensatte sykdommer, og pleie og omsorg ved livets slutt. Sykehjemmet har eget kjøkken og vaskeri.

Moratunet er et moderne sykehjem som i tillegg til vanlig sykehjem også har avlastningsplasser, korttidsplasser og KAD (Kommunal Akutt Døgnplass).

Dagsenter, fysioterapi-. og ergoterapitjenesten er også lagt til Moratunet Sykehjem.

Det er lagt stor vekt på trivsel, og kantina er blitt en hyggelig møteplass for flere enn beboerne. 

Adresse
Postboks 85
2481 KOPPANG
Besøksadresse
Granheimvn. 3
2480 KOPPANG

Telefon
40 44 07 34
Fax
62 46 03 00

E-post
postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Til toppen