Motorferdsel

​​​​Folk flest ferdes i naturen for å oppleve ro og fred. Uforstyrret og uberørt natur er noe av det mest særpregede og verdifulle vi har. For at skog og fjell skal være mest mulig fri for motorstøy har vi et lov og regelverk som begrenser bruken av motorkjøretøyer i utmark.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrift. Det er kommunen som håndhever loven på dette området. Statsforvaltere gir veiledning til kommune og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Behandling av saker

Ved behandling av saker etter lov om motorferdsel og forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag, skal kommunen vurdere alle relevante forhold i henhold til lovverket. I vedtaket skal det synliggjøres hvordan man har vurdert både motorferdsellovverket og naturmangfoldlovens prinsipper for offentlig beslutningstaking.

Om dispensasjon

Søknadsskjema

Digitalt søknadsskjema krever elektronisk ID.

eller

Søknadskjema (papirskjema)

Skjema på papir sendes pr. e-post til: 
postmottak@stor-elvdal.kommune.no
eller pr. post til:
Stor-Elvdal kommune
2480 Koppang

Har du spørsmål ta kontakt. Kontaktinformasjon finner du under.

Før eventuell dispensasjoner gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper ut i fra at det er et mål å redusere motorferdsel til et minimum.

Vedtak om motorisert ferdsel skal begrunnes både når det gis dispensasjon og ved avslag, jfr. også forvaltningsloven § 25. i begrunnelsen av vedtaket skal det vises til:

  • De regler, eller hjemmelen, som vedtaket bygger på.
  • De faktiske forhold som vedtaket bygger på.
  • De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningens skjønn.

Forskrift for bruk av motorkjøretøy § 7 gir regler som er felles for dispensasjoner etter §§ 5 og 6. Her heter det blant annet at det kan sette vilkår for dispensasjoner:

  • For alle dispensasjoner etter §§ 5 og 6 bør det settes vilkår om at tillatelse bare gjelder et bestemt tidsrom og som hovedregel bare en bestemt eller et bestemt antall turer.
  • Det kan også settes som vilkår at kjøringen skal følge bestemte løyper eller trasèer.
  • Tillatelsen skal være skriftlig og medbringes under transport. Den skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn.

Leiekjørere i Stor-Elvdal kommune

2019 - 2022
Leiekjørere i Stor-Elvdal kommune
Område Navn Telefonnummer
1: Strandsameiet, Strand, Inge Strand 91 73 95 43
Opphus, Mykleby og Evenstad Fredrik Brun 90 89 35 76
  Nils Nilssen Strand 97 74 50 91
  Trond Nysveen 90 02 99 40
  Stein Inge Bergseth 91 35 92 26
2: Messelt, Stai og Nergård Arnt Risberg 90 16 14 60
Lars Inge Tvenge 95 14 53 13
3: Westgård og Trønnes, Stai og Nergard Preben Negård 97 17 47 82
Stor-Elvdal Røde Kors Hjelpekorps 94 16 88 36/90 77 49 43
TREA SERVICESENTER ANS 90 52 06 35
Trond Velten 91 12 76 28
4: Koppang Bjørn Bråten Karlstad 91 88 10 19
KOPPANG SPORTSFISKERE 95 05 67 65
RUNE OLSEN SERVICE 41 20 66 55
Simen Øvergaard Myrberget 99 72 43 88
Tore Gorostuen 95 98 78 32
5: Atndalen vest Jan Helgesen 90 91 77 84
Roy Brænd 90 92 41 36
Terje Andreas Hoffstad 41 04 30 11
6: Atndalen øst Bjørn Olav Fjellmo 90 61 14 71
Sigmund Arne Rønningen 91 76 59 90
Atna JF v/ Steinar Otnes 99 63 29 10
7: Sollia Kåre Sollien 91 51 87 30
Morten Wang 48 43 82 83/46 79 19 85
Ole-Christian Linstad 90 84 40 33
Svein Egil Rybråten 97 07 53 00
7: Sollia ny 2021 Kristine Kulsvehagen 48121967

Leiekjørere i Stor-Elvdal kommune

Leiekjørere i Stor-Elvdal kommune

2019 - 2022
Leiekjørere i Stor-Elvdal kommune
Område Navn Telefonnummer
1: Strandsameiet, Strand, Inge Strand 91 73 95 43
Opphus, Mykleby og Evenstad Fredrik Brun 90 89 35 76
  Nils Nilssen Strand 97 74 50 91
  Trond Nysveen 90 02 99 40
  Stein Inge Bergseth 91 35 92 26
2: Messelt, Stai og Nergård Arnt Risberg 90 16 14 60
Lars Inge Tvenge 95 14 53 13
3: Westgård og Trønnes, Stai og Nergard Preben Negård 97 17 47 82
Stor-Elvdal Røde Kors Hjelpekorps 94 16 88 36/90 77 49 43
TREA SERVICESENTER ANS 90 52 06 35
Trond Velten 91 12 76 28
4: Koppang Bjørn Bråten Karlstad 91 88 10 19
KOPPANG SPORTSFISKERE 95 05 67 65
RUNE OLSEN SERVICE 41 20 66 55
Simen Øvergaard Myrberget 99 72 43 88
Tore Gorostuen 95 98 78 32
5: Atndalen vest Jan Helgesen 90 91 77 84
Roy Brænd 90 92 41 36
Terje Andreas Hoffstad 41 04 30 11
6: Atndalen øst Bjørn Olav Fjellmo 90 61 14 71
Sigmund Arne Rønningen 91 76 59 90
Atna JF v/ Steinar Otnes 99 63 29 10
7: Sollia Kåre Sollien 91 51 87 30
Morten Wang 48 43 82 83/46 79 19 85
Ole-Christian Linstad 90 84 40 33
Svein Egil Rybråten 97 07 53 00
7: Sollia ny 2021 Kristine Kulsvehagen 48121967
Til toppen