Meld en bekymring

Vil du melde fra om barn som har det vanskelig eller blir utsatt for omsorgssvikt?

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.

Skjema for bekymringsmelding privatperson

Skjema for bekymringsmelding, offentlig ansatt

Barnevernets vakttelefon (08:00-15:30): 400 33 960 

Barnevernvakta i Ringsaker (15:30-08:00 + helg): 404 04 015

 

Alle kan ringe eller skrive brev til barneverntjenesten og fortelle at de er bekymret for et barn. En slik henvendelse kalles bekymringsmelding. Som offentlig ansatt har man meldeplikt, det vil si at hvis man er bekymret for et barn MÅ man melde dette til barneverntjenesten. Meldeplikten er et selvstendig og personlig ansvar. Hvis din leder ikke er enig/vil skrive under, har du fremdeles plikt til å melde. Din jobb som offentlig ansatt er å si ifra ved bekymring, det er barnevernet sin oppgave å vurdere om det er grunn til bekymring og om tiltak skal iverksettes.

Privatpersoner har også et ansvar for å melde ifra til barnevernet hvis man er bekymret for omsorgssituasjonen til et barn. Privatpersoner har muligheten til å melde anonymt. F.eks. via brev eller telefon. Man har også muligheten til å melde med navn, men be om å bli holdt anonym ovenfor de meldingen gjelder. I dette tilfelle kan melder bli holdt anonym frem til en eventuell sak om omsorgsovertakelse.

Barnevernstjenesten skal:

  • Henlegge meldingen hvis den er åpenbart grunnløs
  • Starte undersøkelse hvis det er grunn til å anta at det er behov for tiltak etter barnevernloven 
  • Henlegge meldingen hvis lovens vilkår ikke er oppfylt
Til toppen