Permisjon fra undervisning

Vi oppfordrer søker til å begrunne og gjerne dokumentere søknaden med vedlegg. Ta gjerne kontakt med skolen for nærmere veiledning om søknad og søknadsprosessen. Kopi av søknader og vedtak blir oppbevart i elevens mappe i kommunens arkivsystem.

Søk permisjon her (PDF, 205 kB)

 

Retningslinjer for permisjon

Elevene har rett og plikt til å møte på skolen hver dag, jf. Opplæringslovens § 2-1.


Permisjon/ søknad om fri
Dersom foresatte ønsker permisjon fra undervisning for sitt barn, må dette søkes skriftlig til skolens rektor. Denne søknaden skrives i eget brev/skjema. Søknaden må være levert skolen senest 3 uker før ønsket permisjon. Permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring er hjemlet i Opplæringsloven § 2-11:

”Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.”

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to uker (ti skoledager) er ufravikelig. Grunnet Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to uker, må rektor avslå alle søknader som gjelder permisjon for en periode på mer enn ti skoledager.

Ut i fra foresattes søknad om permisjon, vil rektor vurdere om det er forsvarlig å innvilge permisjonen. Rektor vil gjøre en helhetsvurdering av forsvarlighet basert på punktene angitt under.  Den opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjon har eleven ikke rett til å få erstattet senere. Det kan ikke påregnes at skolen vil gi eleven ekstra undervisning for å ta igjen for fraværsperioden eller at lærerne vil gi eleven et opplæringstilbud / leksetilbud i permisjonstiden.

Forsvarlighet

Før permisjon innvilges skal rektor foreta en vurdering av om det er forsvarlig i forhold til elevens opplæring å la han/henne være borte fra skolen i det aktuelle tidsrommet.

Til grunn for vurderingen vil naturlig inngå momenter som:

  1. Elevens faglige nivå, dokumentert gjennom kartleggingsprøver og tester.
  2. Klassens agenda i fraværsperioden.
  3. Alvorligheten i søknaden (f.eks. særskilt påkrevet familiær situasjon)
  4. I perioden fra skolestart til høstferie innvilges det ikke permisjon for elever på 1. og 8.årstrinn.
  5. I de to første ukene av skoleåret innvilges det ikke permisjon for elever på 2.-7. årstrinn og elever på 9.-10. årstrinn.
  6. Elever på ungdomstrinnet innvilges ikke permisjon i tentamensperioder, dvs. 15.november – 15.desember og 1.april – 1.juni. 
  7. Punkt 6 gjelder også for elever på 10. årstrinn, men perioden fra 1.april utvides til skoleslutt pga. eksamensavvikling.
  8. Annet fravær. Har eleven høyt fravær fra før må det vurderes om det er forsvarlig med permisjon.
  9. Det kan gjøres unntak fra punktene 4-8 i særlige tilfeller, f.eks. ved alvorlig sykdom i familien.  Ferieavvikling omfattes ikke av dette.

Vurderingen av forsvarlighet bygger til enn viss grad på skjønn. Utdanningsdirektoratet har tilkjennegitt at en ønsker at skolene legger opp til en strengere vurderingspraksis på dette området.

Ugyldig fravær

Dersom rektor gir avslag på søknaden om permisjon, og de foresatte likevel velger å ta barnet ut av skolen, blir dette registrert som ugyldig fravær.

Dersom eleven har langtidsfravær (mer enn 3-4 uker) og skolen får kjennskap til at fraværet kan skyldes utenlandsopphold, har skolen meldeplikt overfor NAV, jf. Folketrygdloven § 21- 4 tredje ledd. Dette vil gjelde ved fravær utenom ordinær skoleferie og eventuelt i tilknytning til ordinær ferie. Bakgrunnen for skolens meldeplikt til NAV er retten til barnetrygd. Retten til barnetrygd er knyttet til opphold i Norge, og ved lengre utenlandsopphold kan barnetrygden bortfalle.

Utskriving av skolen

Dersom de foresatte velger å ta barnet ut av skolen utover ti skoledager, vil eleven bli skrevet ut av skolen etter én uke med ugyldig fravær. Ugyldig fravær i denne sammenhengen er fravær ut over de ti permisjonsdagene. Skolen har ikke et opplæringsansvar for utskrevne elever. Når eleven er utskrevet av skolen, må de foresatte gi barna opplæring som tilsvarer den som blir gitt i offentlig skole, jf. oppl.loven § 2-1 første ledd og § 2-13.

Søknad om skoleplass
Når familien er tilbake etter fraværet, kan foresatte søke om skoleplass ved ønsket skole. Søknaden sendes/ leveres skolen det søkes til. Foresatte kan søke eleven inn etter Opplæringsloven § 8-1, første ledd:

”Grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til”

og § 8-1, andre ledd:

”Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til”.

Til toppen