Retting, endring og tilføying av opplysninger i matrikkel

Matrikkelen er det offisielle eiendomsregisteret. Du kan kreve å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger i matrikkelen, hvis opplysningene er feil eller ufullstendige eller grunnlaget for registreringen er falt bort. Dette er en forenklet måte å rette grove grensefeil på. Les mer på Kartverkets heimeside.

Hvordan kreve retting i matrikkel?

 1. Fyll ut skjema Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen. Berørte parter skal signere i pkt. 5.
 2. Legg ved dokumentasjon 
  • Samtykke fra berørte parter.
  • Situasjonskart - Kart med påtegnede rettinger 
  • Dokumentasjon: Skylddeling, jordskiftesak eller lignende der dette finnes
  • Gamle kart og annen dokumentasjon som beskriver eiendomsforholdene

Du kan skrive ut situasjonskart via vår kartløsning SÅTE kart

Hvor sendes søknad?

Rekvisisjon med vedlegg sendes til kommunen på e-post eller via post

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

Hva koster det?

Kommunen krever ikke gebyr for retting

Hvor lang tid tar dette?

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. 

Saksgang

 • Kommunen vil vurdere om det foreligger en feil og om du har tilstrekkelig dokumentasjon for kravet ditt. 
 • Kravet til dokumentasjon vil avhenge av hva slags opplysninger det dreier seg om og hvordan opplysningene er hentet inn opprinnelig. I mange tilfeller vil retting i matrikkelen være en rent administrativ oppgave uten at det gjøres noe vedtak. 
 • Parter som endringen vil ha betydning for, skal underrettes.
 • Klagemulighet: Hvis du får avslag på kravet om retting, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Forklar hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Stadsforvalter, som avgjør om klagen skal tas til følge
Til toppen