Førstegangsseksjonering

Førstegangsseksjonering er å dele opp én eller flere bygninger i eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningsmassen. Hver eierseksjon representerer en ideell sameieandel i eiendommen, med en tilknyttet enerett til bruk av en bestemt bruksenhet i eiendommen.

Les mer om seksjonering hos Regjeringen.no og hos Kartverket.

 

Hvem kan søke?

Det er eier eller fester av eiendommen som kan søke om seksjonering. Dersom du signerer søknaden på vegne av eier, må du legge ved en fullmakt fra grunneier. Fullmakten må være original eller bekreftet rett kopi, se informasjon fra Kartverket om fullmakt.

Vilkår for seksjonering er angitt i Eierseksjonslovens §7.

En søker har krav på tillatelse til å seksjonere en eiendom dersom

a) hver seksjon har enerett til å bruke en bruksenhet

b) hver seksjon har en fast sameiebrøk

c) bruksenhetens hoveddel er en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning og har egen inngang

d) det er avsatt tilstrekkelig parkeringsareal til å sikre det antallet parkeringsplasser som følger av byggetillatelsen

e) alle bruksenhetene omfattes av seksjoneringen

f) seksjoneringen bare omfatter én grunneiendom, festegrunn eller anleggseiendom

g) det er fastsatt om den enkelte seksjon skal brukes til bolig eller næring og bruksformålet er i samsvar med arealplanformålet eller annen bruk det er gitt tillatelse til.

 • I tillegg til vilkårene i første ledd må arealer som andre seksjonseiere trenger tilgang til, og arealer som etter plan- og bygningsloven er avsatt til felles uteoppholdsareal, seksjoneres til fellesareal.
 • Ved søknad som gjelder boligseksjon, har søkeren bare krav på tillatelse dersom hver seksjon er en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven og har kjøkken, bad og wc i bruksenhetens hoveddel. Dette gjelder likevel ikke for boligseksjoner som skal inngå i en samleseksjon, eller som skal brukes til fritidsbolig.
 • Kommunen kan gjøre unntak fra vilkåret i første ledd bokstav f dersom det ikke er mulig å slå sammen flere matrikkelenheter som ønskes seksjonert, til ett eierseksjonssameie eller å opprette ett eierseksjonssameie for hver matrikkelenhet. Kommunen kan ikke gjøre unntak uten skriftlig samtykke fra Kartverket.

 

Slik søker du

1. Fyll ut søknadsskjema Søknad om seksjonering

2. Lag dokumentasjon til søknad

 • Situasjonskart over eiendommen som viser eiendomsgrenser, bebyggelse på eiendommen og eventuelle utendørs parkeringsplasser. Du kan skrive ut situasjonskart via vår kartløsning SÅTE kart.
 • Plantegninger over etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft. På tegningene skal bruksenhetens arealer og avgrensinger, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom angis tydelig. 
 • Sameiets vedtekter (disse skal bare følge med søknad og skal ikke tinglyses)
 • Dersom det er tinglyst en urådighet på eiendommen må det sendes inn et samtykke til seksjoneringen fra urådighetsinnehaveren (3 eksemplar). Samtykket må ha originale underskrifter. Urådighet er registrert i grunnbok
 • Er dere flere eiere av eiendommen og eierandelene deres er de samme før og etter seksjoneringen, kan dere fordele seksjonene mellom dere i forbindelse med seksjoneringen. Fyll i tilfelle ut og legg ved skjemaet Fordeling av sameieandeler ved seksjonering
 • Firmaattest (1 eksemplar) dersom hjemmelshaver er firma

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes til kommunen.

Søknaden skal leveres i 2 eksemplarer, alle i original da det kreves originale signaturer videre mot Tinglysingen.

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

Hva koster det?

Tjenesten er gebyrbelagt

Se gjeldende gebyrregulativ:

•  6.9 Gebyr etter matrikkelloven - 6.9.1.3 Tillatelse til seksjonering

• Tinglysingsgebyr kommer i tillegg

Hvor lang tid tar dette

Kommunen skal behandle seksjoneringssøknaden og registrere seksjonene i matrikkelen innen 12 uker etter at søknaden er mottatt. Ved retting av søknaden etter §12 første ledd løper fristen fra kommunen har mottatt rettet søknad. Etter at søknaden er godkjent og matrikkelført må den ligge hos kommunen til klagefristen har gått ut (3 uker) før den sendes til tinglysing.

Hele prosessen kan ta 15-17 uker.

Saksgang

 • Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi gjennomgang av saken.
 • Er det mangler i saken, orienterer vi om det.
 • Kommunen fatter vedtak om seksjonering. 
 • Nye seksjoner blir ført i Matrikkel
 • Etter at søknaden er godkjent og matrikkelført må den ligge hos kommunen til klagefristen har gått ut (3 uker) før den sendes til tinglysing
 • Kommune sender dokumenter til Tinglysing
 • Tinglyst dokument og matrikkelbrev returneres deretter til rekvirent
 • Faktura blir sendt til rekvirent.
Til toppen