Kommunal bolig

Stor-Elvdal Kommune eier og disponerer et utvalg utleieboliger som tildeles av Tildelerenheten, NAV og Enhet Eiendom i fellesskap i henhold til gjeldende retningslinjer.

Kommunalt disponerte boliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet og rekruttere arbeidstaker til kommunen, og er som hovedregel å betrakte som midlertidig hjelp.

I henhold til vedtatt tjenestebeskrivelse for pleie- og omsorgstjenester defineres målgruppen for vanskeligstilte som personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand, greier å skaffe seg egnet bolig, herunder personer som har behov for boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemming.

Søknad om kommunal bolig (skjema)

Kontakt oss

Jan Tore Myrbakken
Enhetsleder - eiendom og kommunalteknisk drift
E-post
Telefon 41 52 40 40
Til toppen