Om planarbeidet

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen, og være grunnlag for tematiske planer og virksomhet i kommunen. Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom samfunnsdelen og plan for bruk og vern av arealer i kommunen. ​

Les mer: hvordan foregår planarbeidet? (PDF, 495 kB)

Hva består arealplan av?
En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor e​t område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av en planbeskrivelse, et plankart og planbestemmelser.

Planbeskrivelsen inneholder selve beskrivelsen av planen, hva en ønsker å oppnå, samt virkningene av planen.
Plankartet viser hvor boliger, veier, lekeplasser, skoler, osv. skal ligge.
Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som f.eks. en mer detaljert plan eller opparbeidelse av vei eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge.


En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Det betyr at den må følges for alle tiltak innenfor planens avgrensning. Hvis du skal bygge noe på en eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil altså arealplanen(e) gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.

Til toppen