Miljørettet helsevern

Ansvaret for miljørettet helsevern ligger hos kommunen, mens Helsedirektoratet har ansvaret for å følge med på utviklingen innenfor feltet.

En av hovedmålsettingene i arbeidet med miljørettet helsevern, er å forebygge spredning eller økning av faktorer som kan påvirke helsen vår i negativ retning. 

Arbeid med  omgivelseshygiene er den tradisjonelle og største delen av arbeidet med miljørettet helsevern. Det dreier seg om tilsyn og kontroll med alle typer faktorer i omgivelsene som direkte eller indirekte kan virke inn på folks helse. Det dreier seg om slike ting som:

 • Luftforurensning
 • Støy
 • Inneklima
 • Røykfrie innemiljøer
 • Skadedyr,
 • Virkninger av husdyrhold
 • Utslipp av farlige stoffer til luft, jord og vann
 • Badevann
 • Bassengbad
 • Legionella
 • Miljøfaktorer i barnehager og skoler
 • ...samt flere andre ting

les mer om miljørettet helsevern her

Til toppen