Skogfond

Formålet med skogfond er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Skogfond kan brukes til:

 • Skogkulturtiltak, herunder planlegging, administrasjon og gjennomføring.
  • Foryngelse av skog
  • Kvalitets- og produksjonsfremmende tiltak, slik som ungskogpleie, forhåndsrydding, stammekvisting, gjødsling og grøfterensk.
 • Bygging, ombygging og opprusting av skogsveger.
 • Vedlikehold av skogsbilveger. For vedlikehold med en kostnad som overstiger 4 kr/meter skal dette meldes og godkjennes av kommunen på forhånd.
 • Miljøtiltak.
 • Skogbruksplan med miljøregistrering.
  • Ajourhold av skogbruksplan
  • Innkjøp av dataprogram
 • Bioenergitiltak
 • Forsikring mot stormskader og brann på skog
 • Kompetansehevende tiltak (kurs).
 • Oppmerking av eiendomsgrenser

Skattefordel ved bruk av skogfond

Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Avsetting av skogfond skjer ved direkte trekk fra tømmeroppgjøret med en prosentsats mellom 4 og 40 %. Inntektsføring skjer når pengene tas ut igjen fra fondet. Det er her skattefordel oppstår, fordi 85% av dette uttaket er skattefritt. Det vil si at når man investerer i skogen med en 1000-lapp som har vært innom skogfondskonto, så er det bare 150 kr som blir beskattet.

Utbetaling av skogfond

Krav om utbetaling fra skogfond skal sendes til kommunen innen 1 år fra utgangen av kalenderåret investeringa ble gjort. Investeringer som er registrert på skogfondskontoen, men ikke dekt med skogfond (udekka investering), kan dekkes med skogfondsmidler innen utgangen av neste kalenderår. For større tiltak eller investeringer på eiendommen kan kommunen utvide fristen med 2 år.

Søk refusjon fra skogfond her

Dersom du av en eller annen grunn ikke kan bruke nettløsningen stilles følgende krav til dokumentasjon:

 • Kartfesting av tiltak
 • Kopi av bilag
 • Søknad om tilskudd
 • Forhåndsgodkjenning av veivedlikehold som overstiger 4 kr/løpemeter
 • Fordelingsnøkkel (veivedlikehold på fellesanlegg)

Ved bruk av elektronisk løsning for utbetaling av skogfond reduseres behandlingstiden og dokumentasjonskravene forenkles.

Det er viktig å oppgi om du ønsker pengene refundert eller om du ønsker at regningen belastes skogfondet. Dersom du ønsker at skogfondet skal brukes til å dekke merverdiavgift må du oppgi dette. Bruk av skogfond for å dekke moms gir ikke skattefordel dersom du er mva-registrert.

Arbeid utført av skogeier selv eller med egne ansatte

Dersom du har utført et tiltak i skogen selv, spesifiseres dette. Det er ikke eget skjema for dette. Ved arbeid du selv utfører kan du lønne deg selv inntil det som er vanlige kostnader for det aktuelle tiltaket utført av profesjonelle entreprenører. Det anbefales å benytte tariff for skogsarbeider eller vanlige maskinleiepriser. Det samme gjelder dersom du har egne ansatte. Ved bruk av egen arbeidskraft kan det godkjennes en administrasjonskostnad.

Trenger du mer informasjon?

Les mer om skogfond på kunnskapsskogen hos skogkurs.no

Kontakt oss

John Olav Sundli
Rådgiver skogbruk
E-post
Telefon 95 22 01 92
Til toppen