Skogbruket i Stor-Elvdal

Stor-Elvdal er blant landets største skogkommuner og skognæringa er viktig for bygda. Et aktivt og lønnsomt skogbruk og en konkurransedyktig skogsindustri har betydning for både bosetting, sysselsetting og næringsutvikling.

Det avvirkes 100 000 – 140 000 m³ med tømmer årlig til en førstehåndsverdi på ca. 50 - 70 millioner kroner. Det tilsvarer 3 500 tømmerlass på tømmerbil med henger.

Moelven Østerdalsbruket foredler sagtømmer fra regionen med et volum på ca. 140 tusen kubikk. I tillegg til øvrige aktører knyttet til tømmer, skogkultur og skogsveier mm., finnes det flere bedrifter innen trebearbeiding og spesielt må kunnskapsbedriften på Evenstad trekkes fram som en stor arbeidsplass og ressurs for bygda. Høgskolen Innlandet på Evenstad har eneste skogbruksutdanning på høyere nivå i tillegg til NMBU på Ås og starter nå med masterutdanning deltid i skogbruk høsten 2024.

Nye skogbruksplaner ble laget i 2023. Hele 98,9 % av det produktive skogarealet er taksert med miljøregistrering og er sertifisert i 15 år for drift og forvaltning.

Skogbevokst areal i Stor-Elvdal teller 1,4 mill. dekar. 1 030 000 da er produktiv skogsmark. Av det produktive arealet er ca. 200 000 dekar registrert som naturreservat, naturtype eller mis-figurer/ nøkkelbiotoper og tatt ut av skogproduksjon.

Før sesongen 2024 gjøres det en endring på tilskuddssatser i samråd med nabokommunene i Sør-Østerdal. Det gis ikke lenger tilskudd til markberedning, men hele potten videreføres til ungskogpleie som får økt tilskuddssats fra inn til 35 % til inn til 40 %. Å få økt arealet med ungskogpleie har lenge vært en utfordring, nå gjøres et tiltak med direkte rettet tilskudd.

Sluttrapport med takstsammendrag for Stor-Elvdal kommune er sendt til alle skogeiere, men kan tilsendes ved forespørsel hvis andre ønsker det.

Skogen i Stor-Elvdal utgjør på landsbasis:

  • 1,1 % av landets skogressurser (produktiv skog, tømmervolum og tilvekst)
  • 1,2 % av landets avvirkning for salg
  • Ca 1,5 % av landets skogkulturinvesteringer (planting 1,7 %, ungskogpleie 1,4 %, markberedning 7 % mv.)
  • 800 km med skogsbilveger

"For hver krone skogeierne mottar i oppgjør for salg av tømmer, skjer det en videreforedling og verdiskapning frem til sluttkunden på 10-12 kroner."

Kontakt oss

John Olav Sundli
Rådgiver skogbruk
E-post
Telefon 95 22 01 92
Til toppen