Grensejustering

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer. Det er arealet for den minste av de involverte eiendommene som avgjør hvor stort areal som kan justeres. Mer informasjon finner du hos kartverket.

Formål

For å rette opp ulagelige grenser mellom eiendommer kan man foreta en grensejustering. Av hensyn til panterett er det kun mindre arealer som kan overføres mellom eiendommene, jf.matrikkelloven § 16 og matrikkelforskriften § 34.

Vilkår for grensejustering

 • Arealene som berøres av grensejusteringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal mellom ulike formål (f.eks. vei og bolig) krever søknad etter plan- og bygningsloven
 • Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent (av minste eiendom), men maksimalt 500 m².
 • Ingen av eiendommene kan avgi ett areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen (80% av eiendommens areal må ligge i «ro»).
 • Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).

Ved større endringer skal det søkes om arealoverføring.

Hvem kan rekvirere?

 • Grensejustering kan rekvireres/søkes om av hjemmelshaver, fester, advokater, kommunen, fylkeskommunen, staten eller andre som har fullmakt jf. matrikkelloven § 9. Fullmaktsskjema finner du hos kartverket.
 • I tilfeller der det er et firma som eier eiendommen, forlanges dette dokumentert med firmaattest av nyere dato.

Slik søker du

Grensejusteringer krever ikke søknad eller tillatelse etter plan- og bygningsloven, men du må sende dokumentasjon til kommune

1. Fyll ut skjema Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring

Husk at hjemmelshaverne for begge eiendommene må underskrive rekvisisjonsskjemaet.

2. Lag situasjonskart

Situasjonskart som viser eksisterende grenser og ny/ønsket grense. Du kan skrive ut situasjonskart via vår kartløsning SÅTE kart. Her kan du også tegne inne nye grenser. 

3. Lag avtale mellom parter.

 

Hvor sendes søknad?

Rekvisisjon med vedlegg sendes til kommunen på e-post eller via post

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

 

Hva koster det?

Denne tjenesten er gebyrbelagt.

Se gjeldende gebyrregulativ: 6.9.3 Grensejustering.

Hvor lang tid tar det?

Kommune skal fullføre oppmåling og matrikkelføring innen 16 uker med unntak av perioden fra 1. november til 15. mai. Les mer om vinterforskrift her.

Saksgang

 • Etter at rekvisisjonen er mottatt vil det bli vurdert om den er innenfor reglene for grensejustering.
 • Varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning blir sendt til hjemmelshaverne samt naboer til den aktuelle grensestrekningen.
 • Partene varsles minimum 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt 
 • Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.
 • Skjema som skal brukes: https://www.kartverket.no/eiendom/skjema/fullmakt-ved-oppmaling
 • Det holdes oppmålingsforretning over arealet som skal justeres.
 • Ny grense merkes i marka og måles.
 • Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.
 • Grensejusteringen blir ført i eiendomsregister (Matrikkel)
 • Grensejustering blir ikke tinglyst i grunnboka
 • Kommune sender nye matrikkelbrev for eiendommene
 • Faktura blir sendt til rekvirent
Til toppen