Årsplan Koppang barnehage

4 Barnehagens planer og arbeidsmåter

Vi kan ikke vite hvor ungene er i neste uke, hva de er opptatt av da, – men vi kan gi innspill som pirrer nysgjerrighet og lærelyst!

4.1 Planlegging

MålTiltak
Barnehagens temaplaner / periodeplaner / ukeplaner er åpne for barns og voksnes (også foreldrenes) innspill og interesser.

Å planlegge  

 • ”med det levende og spontane” 
 • med fokus på barns medvirkning 
 • med lyttende, observante voksne som ”byr på seg sjøl” og er åpne for barnas innspill og idéer.

4.2 Barns medvirkning

Mål Tiltak

De voksne ivaretar  barns rett til medvirkning

 

 

 • Arbeid med sosial kompetanse slik at barna kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte
 • de voksne lytter til barna, anerkjenner deres meninger, tanker, innspill og ønsker, og lar barnas innspill virke inn på avgjørelser som tas
 • ”Undringssamtaler” - der barn og voksne undrer seg sammen om ulike tema, tanker, ideer, verdier og opplevelser 
 • Ta utgangspunkt i barnas interesser for valg av tema gjennom året

 

4.3 Progresjon

MålTiltak

Barna skal oppleve progresjon i innholdet i barnehagen

 

 

 

 • Vi tar utgangspunkt i det barna er opptatt av gjennom året 
 • Ulike arbeidsmåter og innfallsvinkler til samme tema avhengig av barnas alder
 • Progresjonsplan for hele barnehageforløpet

 

4.4 Barnehagens digitale praksis

MålTiltak

Barna kan utforske, leke og lære ved bruk av digitale verktøy

 

 • Ta barna med på bruk av digitale verktøy som smarttelefon, PC, nettbrett og Smartboard.
 • Bruk av internett til å finne opplysninger til ulike tema vi jobber med
 • Utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.
 • Ha fokus på og være gode rollemodeller for nettvett overfor barn og foreldre
 • Bruk av utvalgt pedagogisk materiell og digitale bøker

4.5 De 7 fagområdene

Barnehagebarna skal i løpet av ett år få erfaringer fra 7 fagområder, mål er gitt i rammeplanen.

Fagområde

Eksempler på hvordan vi  arbeider med dette :

Kommunikasjon, språk og tekst

 

 • invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål
 • oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme
 • støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket
 • bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer
 • inkludere alle barna i språkstimulerende aktiviteter

 

Kropp, bevegelse, mat og helse

 

 • gi barna tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek ute og inne
 • arbeide med retten til å bestemme over egen kropp og respekt for andres grenser
 • legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna

 

Kunst, kultur og kreativitet

 

 • motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet
 • gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid og fra ulike kulturer
Natur, miljø og teknologi            
 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna

 

Antall, rom og form
 • bruke matematiske begreper, bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning
 • stimulere og støtte barnas evne og utholdenhet i problemløsing

 

Etikk, religion og filosofi
 • utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål sammen med barna
 • bidra til å utvikle barnas toleranse, interesse og respekt for hverandre og for mennesker med ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet
 • gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen

 

Nærmiljø og samfunn
 • introdusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt
 • gi barna forståelse av at samfunnet er i endring, og at de inngår i en historisk, nåtidig og fremtidig sammenheng
 • gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen

 

Leken er veien inn i fagområdene

4.6 Årshjul 2023/2024


 

TID

FASTE AKTIVITETER

FELLES TEMA 

Avdelingene lager planer for de ulike temaene -  tilpasset gruppa og når det passer å gjennomføre

SATSINGSOMRÅDER

Hver avdeling lager planer for årets satsingsområder,  i en prosess mellom barn og voksne

HØST

August

September

Oktober

November

 

Tilvenning 

Brannvernuke (uke 38)

Verdensdagen for psykisk helse (10.10.)

FN-dagen (24.10.)

INNSATS FOR ANDRE

 • FORUT – «Barn i andre land»
 • Livsgledebarnehage
 • Andre lokale eller globale tiltak

 

 

 

«Meg selv og kroppen min»

 

 

 

 

 

 

Psykisk helse /«Grønne tanker – glade barn»

 

 

 

Vi griper fatt i det barna er opptatt av i løpet av året som utgangspunkt for valg av tema

NATUR og UTELIV

 

 

 

 

 

 

 

VENNSKAP og INKLUDERING

 

 

 

 

 

 

 

 

LEK

og

BARNS 

MEDVIRKNING

i fokus

Desember

 

Advent-samlinger

Luciamorgen  

Grøtfest 

Julefrokost

VINTER

Januar

Februar

Mars

April

 

Karneval 

Vinteraktivitets-dager  

Barnehagedagen 

Påske-forberedelser  

VÅR

April

Mai

Juni

Mai-dager

«16.mai-fest»

SOMMER

Juni

Juli

August

 

Sommer-aktiviteter

Felles sommer-avslutning

(uke 23)

Til toppen