Årsplan Koppang barnehage

1 Nasjonale og kommunale føringer

1.1 Lov om barnehager - formålsparagrafen

Barnehageloven, § 1: Formålsparagrafen

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet:

 • ivareta barnas behov for omsorg og lek
 • fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling
 • bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon:
  • respekt for menneskeverdet og naturen
  • åndsfrihet
  • nestekjærlighet
  • tilgivelse
  • likeverd og solidaritet
  • verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn
  • verdier som er forankret i menneskerettighetene

Barna skal:

 • få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang
 • lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen
 • utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter
 • ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger

Barnehagen skal:

 • møte barna med tillit og respekt
 • anerkjenne barndommens egenverdi
 • bidra til trivsel og glede i lek og læring
 • være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap
 • fremme demokrati og likestilling
 • motarbeide alle former for diskriminering

1.2 Rammeplan

Rammeplan for barnehagen er en forskrift til lov om barnehager, som gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. 

Rammeplanen finner du på norsk, samisk og engelsk her.

Rammeplanen inneholder tema om

 1. Barnehagens verdigrunnlag 
 2. Ansvar og roller 
 3. Barnehagens formål og innhold 
 4. Barns medvirkning 
 5. Samarbeid mellom hjem og barnehage 
 6. Overganger 
 7. Barnehagen som pedagogisk virksomhet 
 8. Barnehagens arbeidsmåter 
 9. Barnehagens fagområder 

1.3 Fremtidsbilde og visjon

Stor-Elvdal kommune - Inkluderende, innovativ og stolt. 

Inkluderende: for å skape bolyst hos innbyggerne og beholde nyinnflyttede til kommunen er det viktig at samfunnet er inkluderende og at vi er gode medmennesker.

Innovativ: vi må tenke nytt og kreativt for å løse utfordringer de kommende årene. Våge å ta i bruk nye løsninger og være omstillingsvillige.

Stolt: det er viktig å være stolt av kommunen vår, og vise dette utad. Vi har så mye flott å vise fram, og har fått til mye her.

Koppang barnehage skal arbeide med disse framtidsbildene på vår måte gjennom å være inkluderende i møte  med nye barn og ansatte, innovative i å ta i bruk alt det nye vi skal møte og stolte over barnehagen og bygda vår i dette barnehahgeåret

Visjon

Det er utarbeidet en felles visjon for barnehagene i Stor-Elvdal:

"Barnehagene i Stor-Elvdal - et trygt sted for lek, læring og mestring". 

  Koppang barnehage har også en egen visjon og 4 grunnverdier som skal være styrende for tilbudet vi gir til barna:

”Vær den du er”

Trygghet – Glede – Respekt – Toleranse

1.4 Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

MålTiltak

 

De voksne er bevisste den voksnes rolle i å skape et trygt og godt barnehagemiljø

 

 • Vi legger til rette for relasjonsskaping og inkludering i leken og i rutinesituasjoner i barnehagehverdagen
 • Psykologisk førstehjelp
 • Felles aktiviteter og lek på tvers av avdelingene
De ansatte er bevisste betydningen av gode relasjoner for barnas utvikling
 • Gjennomføre Kompetansepakken «å skape gode relasjoner i barnehagen» for alle ansatte
 • Læringsmiljøprosjektet
 • Pedagogisk analyse på barnehagens pedagogiske praksis med relasjonsarbeidet i fokus

 

Til toppen