Årsplan Koppang barnehage

2 Barnehagens innhold

2.1 Danning, omsorg, lek og læring

Barnehagen skal være en dannelsesarena for barna, der de voksne er ”medopplevere” som tar barna med på ”dannelsesreiser” i hverdagen og gjennom ulike tema. Vi undrer oss sammen med barna, og gir barna varierte utfordringer og meningsfylte aktiviteter.

Barna skal blir møtt med omsorg i alle situasjoner i hverdagslivet, og lære å vise omsorg for andre. Vi arbeider med sosial kompetanse og ”Den gyldne regel”:   Det du vil andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem.

Barnehagen skal også være en arena for lek og læring. Det er leken som er barnas fremste læringsarena, og barnehagen må være organisert på en måte som gir barna mulighet til lek og aktiviteter inne og ute sammen med lekne og lekende voksne.

Store deler av barnehagedagen består av lek - leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes som en grunnleggende livs- og læringsform. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, for sosial og språklig samhandling,  og skal bidra til at alle barn kan oppleve trivsel, glede, humor, spenning og engasjement alene og sammen med andre.

LEK gir livsglede, styrke og motivasjon for læring!

2.2 Livsmestring

Rammeplanen sier dette om Livsmestring:

… Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. …..

…..Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.

Mål

Tiltak

Alle barn opplever god tilknytning i barnehagen

 • God tilvenning med primærkontakt
 • Fokus på overganger innad i barnehagen
 • Være følelsesmessig engasjerte i barna
 • Vise praktisk og emosjonell omsorg i det daglige

Barna opplever mestring i barnehagehverdagen

Alle barn opplever god selvfølelse og egenverd

 • De voksne setter grenser på en vennlig og anerkjennende måte
 • De voksne bekrefter barnas følelser og viser omsorg når de møter motgang
 • Vi gir oppgaver som den voksne og barnet selv tror de kan greie

Barna opplever hverdagslykke i barnehagen

 

 

 

 • Gjøre barna oppmerksomme på gode øyeblikk og fine opplevelser i hverdagen – små og store gleder
 • Være bevisste på det å dele med hverandre
 • Lære å sette ord på følelser
 • Ha fokus på vennskap – å knytte bånd til andre barn
 • Ha positivt fokus på MANGFOLDET i barnehagen

Barna mestrer og kan snakke om egne og andres følelser

Vi bruker verktøyet «Psykologisk førstehjelp – grønne tanker glade barn», med samlinger gjenom hele året

«Røde og grønne bamser» er synlige i barnehagehverdagen og brukes som redskap for å snakke med barna om følelser

2.3 Arbeid mot mobbing, vold og overgrep

Mål

Tiltak

Unngå at mobbing skjer i barnehagen

 

 

 

 

 

 • Forebygge mobbing ved å bygge opp barns sosiale kompetanse
 • De voksne er nær nok til å se og høre slik at mobbing oppdages, er tilgjengelige og bryr seg
 • Tidlig samarbeid med foreldrene til mobbeutøvere og mobbeutsatt

Ingen barn skal oppleve omsorgssvikt, vold eller overgrep

 

Skape åpenhet om temaet kropp og seksualitet

 

 • Forebyggende arbeid – overfor barn og foreldre
 • Skolering av ansatte i temaet
 • Fokus på meldeplikt til barnevern og politi
 • «Kroppen» som fast tema hvert år

 

 

Barnehagen har en egen plan for forebygging og håndtering av mobbing.

Endringer i Lov om barnehager trådte i kraft 01.01.21 (§41-43). Nå lovfestes alle barns rett til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Det settes også krav til aktivitetsplikt for barnehagen i situasjoner der det meldes fra om at et barn ikke har et trygt og godt miljø i barnehagen. Barnehageloven finner du her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64/KAPITTEL_3#%C2%A712

Til toppen